o mnie kompetencje zawodowe publikacje i artykuły felietony i myśli mediacje galeria
kontakt koszty mediacji powrót

Mediacje


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Moje doświadczenia w zakresie mediacji


1. Certyfikaty negocjatora i mediatora uzyskałam w ramach Szkoły Praw i Wolności Człowieka Przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na kursach prowadzonych przez Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS Uniwersytetu Warszawskiego  we współpracy z Conflict Resolution, Research and Resource  Institute (USA) I i II stopnia, w latach 1994-95, 1996-97 w Warszawie.

2. W roku akademickim 1999 /2000 wprowadzono  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy do harmonogramu zajęć studentów II roku Służb Publicznych, w latach następnych  II roku Służb Socjalnych, systemu dziennego i zaocznego mój autorski przedmiot p.n. "Teoria i praktyka negocjacji i mediacji", którego treści, zakres oraz nazwa ewoluowały i są nadal udoskonalane. Prowadziłam ( i prowadzę) czasem ćwiczenia, z zasady wykłady.

 3. Program tego przedmiotu przedstawiłam m.in.na konferencji w Akademii Świętokrzyskiej w roku 2005 w referacie p.t. "Przygotowanie nauczycieli do negocjacji i mediacji szkolnych". 
     O mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów wygłosiłam jeszcze dwa referaty,  z których  jeden po postacią artykułu już się pojawił, a drugi powinien także się wkrótce ukazać Były to wydarzenia następujące: w Szczecinie w 2005 roku  Konferencja Makroregionalna na temat przeciwdziałania agresji w szkole  oraz w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w roku 2006  zjazd pracowników socjalnych, na który wygłosiłam  referat p.t. „ Mediowanie jako kompetencja komunikacyjna pracownika socjalnego”.
    W środowisku oświatowym prowadziłam i nadal prowadzę „akcję uświadamiającą”  na temat rozwiązywania sporów poprzez właściwą komunikację i strategię opartą na współpracy, zapoznając uczestników z negocjacjami  i mediacjami w formie:

  • organizowania i uczestniczenia w konferencjach kierowanych do nauczycieli z tematem wiodącym przeciwdziałania agresji przez skuteczne rozwiązywanie sporów,
  • prowadzenia zajęć warsztatowych na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pracowników socjalnych i policjantów z  zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji
  • prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych różnego typu szkół na powyższy temat

4.  Na seminarium dyplomowym licencjackim oraz na studiach podyplomowych z socjoterapii dla nauczycieli  i zarządzania w oświacie corocznie kilka  osób pisze prace licencjackie na temat teoretycznych i praktycznych aspektów rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji pod moim kierunkiem – od 2003 roku.
Zobacz tematy prac licencjackich »

5.  Od 2003 roku prowadziłam,  jako opiekunka,  Koło Naukowe „Negocjator” przy PWSZ, którego celem było naukowe badanie wielu  aspektów rozwiązywania konfliktów w rozmaitych środowiskach, przede wszystkim oświatowym, permanentne  szkolenie umiejętności komunikowania się  w konflikcie, negocjowania i mediowania; organizowanie letnich obozów naukowych, w tym międzynarodowych dla studentów z krajów wschodnich , w celu uczenia ich mediacji i negocjacji.  


NA GÓRĘ Δ6.  W listopadzie 2005 roku zostałam wpisana na listę stałych mediatorów  przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Z jego rekomendacji od 2006 roku prowadzę mediacje cywilne, zlecane przez Sądy Rejonowe w Legnicy i Złotoryi. W 2021 roku zostałam wpisana na liste stałych mediatorów  prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy. Specjalizacja mediacje: cywilne, rodzinne, oświatowe i dla nieletnich. 
Do maja 2021 roku przeprowadziłam ponad 200 mediacji sądowych i pozasądowych. Na zlecenie Sądów Rejonowych i Okręgowych, wydziałow cywilnych i rodzinnych z terenu województwa Dolnośląskiego.

7. Na studiach podyplomowych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowi) dla przyszłych mediatorów, organizowanych przez Fundację „Magnus” z Wrocławia,  przeprowadziłam  w 2007 roku cykle (wykład, prezentacja, ćwiczenia,  symulacje) zajęć, traktujące o teoretycznych i praktycznych aspektach mediacji we współczesnych realiach polskich.  

8. W 2007 roku wraz z zespołem młodych ludzi, entuzjastami idei mediacji i umiejętności mediowania założyliśmy Stowarzyszenia Centrum Mediacji "TRIALOG", którego Prezesem byłam przez dwie czteroletnie kadencje.

NA GÓRĘ ΔTematy  prac licencjackich poruszających problematykę konfliktów, negocjacji i mediacji


NA GÓRĘ Δ

1.   A. K.  Rola prezentacji wizyty sprzedaży w procesie negocjacji handlowych

2.   E.P. Znaczenie mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów u dzieci w
wieku wczesnoszkolnym

3.    B. P.  Miejsce negocjacji i mediacji wśród sposobów rozwiązywania sporów w pracy ( na przykładzie ING Nationale Nederlanden Polska S.A. )

4.    P.K.  Mediacja w prawie cywilnym. Praktyka na przykładzie sądu rejonowego w Legnicy w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku

5.  A.R.  Mediacja w prawie karnym. Zastosowanie praktyczne w Sądzie Okręgowym w Legnicy w latach 2003-2006  

6.  M.Ch.  Pracownik socjalny w roli mediatora w konfliktach swoich podopiecznych

7.  B.K.  Rozwiązywanie sporów  między uczniami przez nauczycieli w szkole specjalnej 

8.  A.  B.  Rola inteligencji emocjonalnej w działalności mediatora sądowego

NA GÓRĘ Δ9.  E.N.  Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów wśród dzieci młodszych w szkole

10.  I. A.  Pracownik socjalny jako mediator w konfliktach rodzinnych

11. M.Ch.  Mediacje szkolne jako nowy sposób rozwiązywania konfliktów między uczniami

12.  J. G. Negocjacje jako metoda pracy zawodowego kuratora społecznego

13. K.I. Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci przedszkolnych

14.  M.D. Odmienność stylów komunikacyjnych kobiet i mężczyzn jako bariera w komunikacji  interpersonalnej

Studia Podyplomowe


1. K. K. Komunikacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

2.  G.K. Przyczyny konfliktów wśród nauczycieli i uczniów klasy VI Szkoły  Podstawowej nr 3 w Chojnowie

3. I.C. Nauczyciel  i  uczeń  jako  szkolni  mediatorzy

NA GÓRĘ Δ


 
       
  o mnie  ::   kompetencje zawodowe  ::   publikacje i artykuły  ::   felietony i myśli  ::   mediacje  ::   kontakt  ::   koszty mediacji  ::   powrót